Foreningens Mødereferater

Få indblik i, hvad vi drøfter til vores generalforsamlinger.

1. Valg af dirigent

Sara Skovbølling vælges. Indkaldelse er rettidig og dermed lovlig.

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling

Godkendes.

3. Formandens beretning

Bestyrelsen har i 2022 konstitueret sig således, at Kirsten Svenstrup fortsætter som formand og Lisette Salvesen som sekretær. Mette Kjær Sørensen fortsætter som kasserer, Jakob Blicher fortsætter som webansvarlig og Signe Versterre som menigt medlem.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af året med fokus på følgende gennemgående temaer:

RKKP-database.

Signe Versterre er tovholder og der er nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med ansøgning til RKKP. Ansøgning om RKKP-database for ALS er desværre blevet afvist med begrundelsen, at sygdommen er for sjælden. Bestyrelsen mener fortsat, at det vil være relevant med en database og vil arbejde videre med alternativer i det kommende år.

Hjemmeside.

Hjemmesiden er opdateret og fungerer. Det har været et stort arbejde for Jakob samt en IT kyndig pårørende, der har meldt sig som frivillig supporter. Ønsket er at hjemmesiden skal opdateres løbende med nyheder. Frivillige med interesse for at bidrage til dette er velkomne og kan kontakte Jakob.

Forskningsmidler.

Mette og Kirsten har efter en lang sej kamp skaffet foreningen indsamlingstilladelse og er næsten i mål med også at få oprettet foreningens eget mobilepay til brug for donationer. Foreningen har af hensyn til GDPR-regler valgt ikke at have betalende medlemmer eller føre medlemslister, hvilket desværre medfører, at donationer er skattepligtige. Hvis foreningen modtager mere end 50.000 kr i donationer, skal regnskab godkendes af revisor. Håbet er at finde en frivillig til dette, når/hvis det bliver aktuelt.
Da foreningen har modtaget flere store donationer de senere år, er der mulighed for at uddele flere midler. Bestyrelsen har derfor udfærdiget et struktureret ansøgningsskema til ansøgning om fondsmidler i håb om at lette ansøgningsprocedure og bedømmelsesarbejde. Skema findes på hjemmesiden.

4. Uddeling af fondsmidler ved ALS fonden ved formand Kirsten Svenstrup.
Foreningen har modtaget 4 ansøgninger, som er vurderet af en uvildig (overlæge, ph.d. Sara Bech, BBH). Alle ansøgninger er fundet kvalificerede og bevillingerne fordeler sig som følgende:

Lasse Knudsen (”Upper motor neuron function in ALS patients with upper limb paralysis as evaluated with layer-dependent fMRI”), Claire Meehan (”Driving our neurones to death – A causal role for diesel exposure in ALS-FTD”) og Tomasz Brudek (“Udforskning af TDP-43-specifikke autoantistoffer hos patienter med hurtig og langsom progression af ALS”) 50.000 kr hver samt Anne Kathrine Stæhr Rye (”Ambulant opstart af non-invasiv ventilation sammenlignet med opstart under indlæggelse blandt patienter med opstart under indlæggelse blandt patienter med amyotrofisk lateral sklerose”) 70.000 kr.

5. Fremlæggelse af regnskabet, 2022 samt budget for 2023 ved kasserer Mette Kjær Sørensen.

Regnskab og budget er fremlagt af sekretær Mette Kjær Sørensen og godkendes.

6. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent fastlægges til 200 kr. Indbetaling er fortsat frivillig.

7. Valg af bestyrelsen

Kirsten Svenstrup, Jakob Blicher, Signe Versterre, Mette Kjær Sørensen og Lisette Salvesen er alle på valg og accepterer genvalg. Alle genvælges Mia Heintzelmann og Sascha Ilskjær vælges som suppleanter.

8. Valg af revisor

Lone Gertz er på valg og accepterer genvalg. Genvælges.

9. CARE programmet.

Det foreslås, at man ved generalforsamlingen løbende nedsætter arbejdsgrupper, som kan arbejde med ændringer indenfor specifikke afsnit af CARE programmet. Formålet er, at alle som har lyst kan få indflydelse. Når arbejdsgruppen har et færdigt udkast, sendes forslaget til bestyrelsen, som kan implementere det. Præsenteres herefter på næstkommende generalforsamling.

Der nedsættes to arbejdsgrupper til revidering af:

-Respiration – tovholder Simone Küchen, som kan kontaktes på simone.henriette.lisa.kychen@regionh.dk

-Palliation – tovholder Anette Torvin, som kan kontaktes på anetmoel@rm.dk

Ved interesse for deltagelse i arbejdsgruppe kontaktes tovholder senest 01.05.23.

10. Indkomne forslag

Følgende vedtægtsændring godkendes:
§ 8. Økonomi ændres fra:

Kontingentbetaling er frivillig.
Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til den 31. december, medmindre bestyrelsen beslutter andet.
Selskabets formue, testamentariske donationer, legater og gaver til selskabet, administreres af bestyrelsen i overenskomst med selskabets formål og justitsministeriets bekendtgørelser om anbringelse af midler. Midlerne anbringes i ALS-fonden.

Til:

Kontingentbetaling er frivillig.
Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til den 31. december, medmindre bestyrelsen beslutter andet.
Selskabets formue, testamentariske donationer, legater og gaver til selskabet, administreres af bestyrelsen i overenskomst med selskabets formål, justitsministeriets bekendtgørelser om anbringelse af midler og selskabets indsamlingstilladelse. Midlerne anbringes i ALS-fonden. Eventuelle overskydende indsamlede midler anbringes i ALS-fonden med henblik på uddeling efter selskabets formål det kommende år.”

1. Valg af dirigent

Merete Karlsborg vælges. Indkaldelse er rettidig og dermed lovlig.

 

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling.

Godkendes.

 

3. Formandens beretning

Der blev valgt ny bestyrelse i 2021, som har konstitueret sig således at Kirsten Svenstrup fortsætter som formand og Lisette Salvesen som sekretær. Mette Kjær Sørensen er valgt til kasserer og Signe Versterre og Jacob Blicher er menige medlemmer.

 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året med følgende gennemgående temaer:

 

Midler til og fra ALS fonden.

Fonden har fået doneret flere midler det sidste år end nogensinde før (2 x 250.000 kr).

Ved sidste GF blev vedtaget, at der kunne uddeles større beløb end de sædvanlige 10.000 kr og derfor har bestyrelsen drøftet optimering af bedømmelsesprocessen. I første omgang har bestyrelsen valgt at få de indkomne ansøgninger vurderet af en uvildig professor. Bestyrelsen ønsker, at fonden skal støtte forskningen bredt – således både grundforskning og klinisk forskning samt kvantitative og kvalitative studier. Bestyrelsen vil arbejde med at få annonceret uddelingen i håb om at skabe mere opmærksomhed omkring fonden og forskningen.

 

RKKP database.

Bestyrelsen støtter ideen om en RKKP database for ALS. Signe Versterre er tovholder og der er nedsat en arbejdsgruppe – alle interesserede er velkomne. 

 

Hjemmeside.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at få hjemmesiden opdateret herunder på at få oprettet nem-Id til selskabet. Jacob har overtaget webredaktøransvaret og en IT kyndig pårørende har meldt sig som frivillig supporter.

 

Andet.

Kriterier: Gold coast kriterierne er nu validerede og bestyrelsen anbefaler, at de benyttes fremadrettet.

Clinical trials: Der foregår efter mange år uden flere clinical trials i DK. Bestyrelsen ønsker at understøtte lige adgang for alle ALS patienter i DK.

 

4. Beretning fra bestyrelsen ved ALS-fonden

Da fonden har fået nogle ekstra donationer det sidste år, er vi i den heldige situation, at vi har mulighed for at bevillige det fulde ansøgte beløb til alle årets 4 ansøgninger.

 

Således er bevilliget følgende:

Illary Allody.

Understanding the ALS/FTD pathology: the role of inhibitory dysfunctions in neurodegeneration

50.000 kr

 

Mihai Moldovan.

EXMUNE, a deep learning approach to motor unit number estimation in amyotrophic lateral sclerosis.

82.112 kr

 

Sabina Nikolajevic-Pujic og Lone Knudsen.

At være pårørende til en person med ALS: Psykisk trivsel og behov under forløbet og efter død.

40.000 kr

 

Mia Heintzelman.

Emotion and interoception processing in ALS.

20.000 kr

 

5. Fremlæggelse af regnskabet, 2020/2021 samt budget 2022 ved kasserer

Regnskab og budget er fremlagt af sekretær Mette Kjær Sørensen og godkendes.

 

6. Fastsættelse af kontingent

Kontingent fastlægges til 200 kr. Indbetaling er fortsat frivillig.

 

7. Valg af bestyrelsen

Kirsten Svenstrup, Jacob Blicher, Signe Versterre, Mette Kjær Sørensen og Lisette Salvesen er valgt i 2021 og således ikke på valg.

 

8. Valg af revisor

Lone Gerz er valgt i 2021 og ikke på valg.

 

9. Indkomne forslag

Ændringsforslag til CARE programmet: Ingen ændringsforslag.

Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen: Fremlægges og godkendes.

 

10. Eventuelt

Merete Karlsborg vælges. Indkaldelse er rettidig og dermed lovlig.

 

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling.

Godkendes.

 

3. Formandens beretning

Der blev valgt ny bestyrelse i 2021, som har konstitueret sig således at Kirsten Svenstrup fortsætter som formand og Lisette Salvesen som sekretær. Mette Kjær Sørensen er valgt til kasserer og Signe Versterre og Jacob Blicher er menige medlemmer.

 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året med følgende gennemgående temaer:

 

Midler til og fra ALS fonden.

Fonden har fået doneret flere midler det sidste år end nogensinde før (2 x 250.000 kr).

Ved sidste GF blev vedtaget, at der kunne uddeles større beløb end de sædvanlige 10.000 kr og derfor har bestyrelsen drøftet optimering af bedømmelsesprocessen. I første omgang har bestyrelsen valgt at få de indkomne ansøgninger vurderet af en uvildig professor. Bestyrelsen ønsker, at fonden skal støtte forskningen bredt – således både grundforskning og klinisk forskning samt kvantitative og kvalitative studier. Bestyrelsen vil arbejde med at få annonceret uddelingen i håb om at skabe mere opmærksomhed omkring fonden og forskningen.

 

RKKP database.

Bestyrelsen støtter ideen om en RKKP database for ALS. Signe Versterre er tovholder og der er nedsat en arbejdsgruppe – alle interesserede er velkomne. 

 

Hjemmeside.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at få hjemmesiden opdateret herunder på at få oprettet nem-Id til selskabet. Jacob har overtaget webredaktøransvaret og en IT kyndig pårørende har meldt sig som frivillig supporter.

 

Andet.

Kriterier: Gold coast kriterierne er nu validerede og bestyrelsen anbefaler, at de benyttes fremadrettet.

Clinical trials: Der foregår efter mange år uden flere clinical trials i DK. Bestyrelsen ønsker at understøtte lige adgang for alle ALS patienter i DK.

 

4. Beretning fra bestyrelsen ved ALS-fonden

Da fonden har fået nogle ekstra donationer det sidste år, er vi i den heldige situation, at vi har mulighed for at bevillige det fulde ansøgte beløb til alle årets 4 ansøgninger.

 

Således er bevilliget følgende:

Illary Allody.

Understanding the ALS/FTD pathology: the role of inhibitory dysfunctions in neurodegeneration

50.000 kr

 

Mihai Moldovan.

EXMUNE, a deep learning approach to motor unit number estimation in amyotrophic lateral sclerosis.

82.112 kr

 

Sabina Nikolajevic-Pujic og Lone Knudsen.

At være pårørende til en person med ALS: Psykisk trivsel og behov under forløbet og efter død.

40.000 kr

 

Mia Heintzelman.

Emotion and interoception processing in ALS.

20.000 kr

 

5. Fremlæggelse af regnskabet, 2020/2021 samt budget 2022 ved kasserer

Regnskab og budget er fremlagt af sekretær Mette Kjær Sørensen og godkendes.

 

6. Fastsættelse af kontingent

Kontingent fastlægges til 200 kr. Indbetaling er fortsat frivillig.

 

7. Valg af bestyrelsen

Kirsten Svenstrup, Jacob Blicher, Signe Versterre, Mette Kjær Sørensen og Lisette Salvesen er valgt i 2021 og således ikke på valg.

 

8. Valg af revisor

Lone Gerz er valgt i 2021 og ikke på valg.

 

9. Indkomne forslag

Ændringsforslag til CARE programmet: Ingen ændringsforslag.

Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen: Fremlægges og godkendes.

 

10. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Merete Karlsborg vælges. Indkaldelse fra 25.01.2021 er rettidig og dermed lovlig.

2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling i 2019.
Godkendes.

3. Formandens beretning
Der var oprindelig planlagt generalforsamling i marts 2020, men den blev udskudt pga coronapandemien. Regnskab for 2019 og budget for 2020 var udsendt med invitationen til den oprindeligt planlagte generalforsamling og blev godkendt pr. e-mail i marts 2020, idet der ikke indkom indvendinger til kassereren. Samtidig blev det meddelt at der var uddelt 10000 kr fra ALS-fonden efter at der var indkommet en enkelt ansøgning. Modtageren vil blive annonceret senere i programmet. Bestyrelsen har i valgperioden haft afgang af to medlemmer Charlotte Dahl Rossau og Rie Bjørnebo Dannemann. 

Aktiviteter i løbet af 2019 og 2020:

 • Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder på skype siden sidste generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i internationale ALS møder bl.a. i Perth og senere i virtuelle internationale møder. Anette har deltaget i miniarbejdsgruppe under socialstyrelsen, om hvordan man behandler hurtigt progredierende sygdomme. Der kommer en folder omkring det indenfor de næste par måneder, som skal udbredes til kommunerne. 
 • Flere medlemmer har efterspurgt undervisning om ALS, genetik og genetisk rådgivning, hvilket var planlagt til afholdelse i forlængelse af tidligere planlagt GF i samarbejde med overlæge Suzanne Lindquist. Vil blive afholdt, når det igen er muligt at mødes fysisk. 
 • Rie har digitaliseret foreningens vedtægter, som er klar til at komme på hjemmesiden. Der er desuden udfærdiget forslag til reviderede vedtægter på baggrund af afskaffelse af ALS prisen på sidste års GF.
 • Der arbejdes stadig på en løsning for foreningens egen hjemmesiden. Der er truffet aftale med en ekstern, som gerne vil vedligeholde den, men det er et større arbejde, at den få den opdateret. Der er i budgettet afsat 5000 kr til formålet. 
 • I årets løb har bestyrelsen drøftet problemer vedrørende juridiske forhold i forbindelse med dødsfald. RCfM har tilføjet en frase omkring jura/arv i deres konsulentrapport, med et link til RCfMs hjemmeside, hvor det står beskrevet, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med dødsfald hos ægtefælle.
 • Foreningens synlighed er også drøftet i bestyrelsen. Der optræder nu links til foreningens hjemmeside fra RCfMs, DNS’ og YNNNs hjemmesider. Desuden arbejdes fortsat på at få trykt foreningspostkort med relevante links og information om donation til ALS fonden.
 • Det er bestyrelsen ønske at bedre mulighederne for deltagelse i internationale forskningsprojekter.
 • Der overvejes forskellige tiltag herunder national database og validering af ECAS.
 • Bestyrelsen arbejder videre med det i 2021.


4. Beretning fra bestyrelsen ved ALS-fonden
Der er indkommet 1 ansøgning i 2020 og ingen ansøgninger i 2021. Der uddeles 10.000 kr til
projektet: Oversættelse og validering af Edinburgh Cognitive and Behavioral Amyotrophic Lateral
Sclerosis (ECAS) i Danmark (Lisette Salvesen, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital).

5. Fremlæggelse af regnskabet, 2019/2020 samt budget 2021
Regnskab 2019/2020:
Indtægter: 49.122,98 kr
Udgifter: 300,00 kr (servicegebyr til danske bank)
Indestående: 171.312,82 kr
Godkendes.
Budget 2021:
Forventede indtægter: kontingent: 200 kr, bidrag 8.000 kr
Forventede udgifter: servicegebyr 300 kr
Balance 7.900 kr.
Godkendes.

6. Fastsættelse af kontingent
Kontingent fastlægges til 200 kr. Indbetaling er fortsat frivillig.

7. Valg af bestyrelsen
Anette Torvin, Kirsten Svenstrup, Lisette Salvesen er på valg og genvælges.
Rie Dannemand, Charlotte Dahl Rossau og Louise Uhre er på valg og kan ikke genvælges.
Jacob Blicher, Signe Versterre og Mette Kjær Sørensen stiller op. Alle vælges.

8. Valg af revisor
Lone Gerz er på valg og genvælges.

9. Indkomne forslag

 • ALS på hospice med/uden hjælpere – er der ensretning i landet og hvordan gør vi det: (Anette
 • Torvin): Der er ikke ensretning hverken nationalt eller indenfor den enkelte region. Anette arbejder videre med problemstillingen og tager i første omgang kontakt til Enhed for lindrende behandling i Region Midt. RCfM har tidligere behandlet emnet og kontakter Anette med info om deres arbejde.
 • Aktuelle clinical trials i DK (Kirsten Svenstrup): Aktuelt er der to kliniske trials i gang i DK. Et studie med intratekal behandling til arvelig ALS (SOD-1), hvor Bispebjerg har en enkelt patient med samt et studie med intravenøs behandling til sporadisk ALS, hvor vi har 15-20 patienter med på landsplan fordelt på tre sites (Aalborg, Aarhus og Bispebjerg). Der er yderligere et studie på vej med tabletbehandling til sporadisk ALS. 
 • Oprettelse af en national kvalitetssikringsdatabase for ALS (Signe Versterre, Jakob Blicher): Signe Versterre har taget initiativ til oprettelse af en national kvalitetssikringsdatabase for ALS. Der er nedsat en styregruppe og tanken er, at databasen skal optages i RKKP. Formålet med databasen er at ensarte og optimere udredning og behandling, så patienter får bedst mulig livskvalitet og at udredning sker hurtigst muligt så patienter kan deltage i forskningsforsøg. Projektet skal laves som et samarbejde mellem RCFM, hospitalerne og Dansk Selskab for ALS forskning, men en række faglige selskaber vil blive kontaktet med henblik på opbakning. Det er et stort arbejde og alle interessede er velkomne til at bidrage. Især efterspørges interessede fra OUH.

10. Eventuelt
Kirsten Svenstrup foreslår et længere interval mellem uddelingerne af fondsmidler, således, at der kan søges lidt større beløb (25.000 – 50.000 kr.). Bestyrelsen vil drøfte dette nærmere.

Dirigent:
Merete Karlsborg vælges. Indkaldelse fra 09.01.2019 er lovlig.

Referent:
Lisette Salvesen vælges.

Godkendelse af sidste års referat:
Ligger på hjemmesiden. Godkendes.

Formandens beretning:
Michael er sygemeldt på ubestemt tid og formandsberetningen aflægges ved Anette Torvin. Der vil blive valgt konstitueret formand, når den nye bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Aktiviteter i løbet af 2018:  

 • 2 bestyrelsesmøder på skype. Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i internationale ALS møder i Oxford og Glasgow. Der arbejdes løbende på løsning for hjemmesiden, som ikke fungerer optimalt. 
 • Der er drøftet foreningsvisitpostkort mhp info om donation til ALS fonden. Bestyrelsen arbejder videre med det. Bestyrelsen er netop blevet involveret i infomateriale til kommunerne fra socialstyrelsen vedr hastigt progredierende neurodegenerative sygdomme.
 • ALS-fonden: Ingen ansøgninger i 2018.

Regnskab 2018:

 • Indtægter: 12420,00 kr
 • Udgifter: 300,00 kr (servicegebyr til danske bank)
 • Indestående: 118.392,45 kr
 • Godkendes.

Budget 2019:
Forventede indtægter: kontingent: 200 kr, bidrag 10.000 kr

 • Forventede udgifter: servicegebyr 300 kr, generalforsamling 6000 kr, hjemmeside 4000 kr
 • Balance -100 kr.
 • Godkendes.
 • Kontingent fastlægges til 200 kr. Indbetaling er fortsat frivillig.

Valg til bestyrelse:

 • Anette, Kirsten og Rie er ikke på valg. Michael er på orlov og ikke på valg.
 • Lena er på valg og stiller ikke op igen.
 • Charlotte Dahl Rossau, Lisette Salvesen og Louise Uhre stiller op. Alle vælges.
 • Valg af revisor: Lone Gerz accepterer genvalg og vælges.

Eventuelt:

 • Forslag stillet om at ALS prisen afskaffes. Der er ingen indkomne forslag til prisen hverken i år eller sidste år og hvert år er der mange mennesker, som yder en indsats, der kunne berettige prisen. Dette vedtages.
 • Det foreslås, at bestyrelsen drøfter, hvordan man kan skabe mere synlighed omkring ALS herunder foreningen og fonden. Bestyrelsen vil gå videre med dette. Forslag stilles om, at foreningen betaler sig fra at holde hjemmesiden (4000 kr pr år). Dette vedtages. 
 • Vedtægterne skal digitaliseres og på hjemmesiden. Bestyrelsen vil få iværksat dette.

Send os en besked

Vi svarer gerne på spørgsmål m.m. Send os en besked, hvorefter vi vender hurtigst muligt tilbage. 

OBS! Vi oplever pt. problemer med vores mailsystem. Vi arbejder på at løse det.