Lad os sammen arbejde for bedre behandling mod ALS

Dansk Selskab for ALS  arbejder for at bedre behandlingen for patienter, der lider af ALS. Vi ønsker at fremme viden om ALS og forbedre behandling gennem formidling af nye viden til fagprofessionelle, patienter og pårørende.

Med vores forskningsfond arbejder vi aktivt med at støtte ALS-forskning i Danmark.

mød os

Bestyrelsen

Kirsten Svenstrup

Formand

Lisette Salvesen

Bestyrelsesmedlem, sekretær

Mette Kjær Sørensen

Bestyrelsesmedlem, kasserer

Signe VErsterre

Bestyrelsesmedlem

Mia Biasgaard Heintzelmann

Bestyrelsesmedlem

Sascha Ilskjær

Bestyrelsesmedlem

Jakob Udby Blicher

Bestyrelsesmedlem, webredaktør

foreningens formål

Dansk Selskab for ALS er forankret i følgende:

Behandling

Vi arbejder for ensartet behandling til alle patienter, der lider af ALS i Danmark.

Pårørende støtte

Vi arbejder på bedre støtte til pårørende til patienter, der lider af ALS.

Kommunikation

Vi arbejder målrettet på at udbrede viden om ALS i samfundet.

Forskning

Vi er et forskningsaktivt selskab. Flere af foreningens medlemmer deltager aktivt i forskningsprojekter, vi formidler nye forskningsresultater og vi støtter forskning i ALS gennem vores forskningsfond.

facilitering & tilskyndelse til Møder

Vi afholder videnskabelige og tværfaglige møder for sundhedsprofessionelle og forskere, der arbejder med ALS.

Økonomisk støtte

Vi uddeler en gang årligt midler til danske forskningsprojekter inden for ALS. Du har mulighed for at støtte denne forskning via vores donationsprogram.

Bliv klogere på

Vedtægterne for Dansk Selskab for ALS

…Selskabets navn er ”Dansk Selskab for Amyotrofisk Lateral Sklerose”

§ 2. Hjemsted
Selskabets hjemsted er formandens adresse.

§3. Formål
Selskabets formål er følgende:
• At arbejde for ensartede retningslinier for behandling og palliative indsatser til patienter med ALS
• At fremme støtte til pårørende til patienter med ALS
• At fremme samarbejde mellem ALS teams
• At støtte vidensdeling om ALS
• At støtte forskning i ALS gennem forskningsfonden
Disse formål søges bl.a. fremmet ved følgende tiltag:
• At tilbyde koordinerende og rådgivende indsats i forbindelse med ALS-forskning via
selskabets bestyrelse
• At afholde videnskabelige møder
• At invitere og yde økonomisk støtte til foredragsholder ved årsmøde

§ 4. Medlemskab
Alle medlemmer af ALS-team er fødte medlemmer i selskabet. Andre fagpersoner som gennem deres daglige arbejde eller gennem personligt engagement i ALS patienter har vist interesser for selskabets arbejde og formål, kan ansøge skriftligt om optagelse i selskabet. Bestyrelsen afgør, om vedkommende kan optages. Eksklusion af et medlem kan besluttes af generalforsamlingen, hvis medlemmet bevidst har handlet i åbenlys strid med Selskabets formål eller love.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt, samme dag som årsmødet. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal være skriftlig og bilagt dagsorden og selskabets reviderede regnskab. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen på dennes initiativ eller ved mindst 10 ordinære medlemmers skriftlige anmodning til bestyrelsen.
Enhver generalforsamling skal indvarsles skriftlig med mindst 3 ugers varsel og indkaldelsen skal være bilagt eventuelle forslag om lovændringer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Beslutningen tages ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
3. Formandens beretning
4. Uddeling af fondsmidler ved ALS fonden
5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. CARE programmet
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt
Ansøgning om fondsmidler skal indsendes skriftligt til selskabets formand inden en af bestyrelsen fastsat dato. Forslag som ønskes behandlet under punkt 9 og 10 skal indsendes skriftligt til selskabets formand senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.

§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der dagligt arbejder med ALS og interesserer sig for
forskning og udvikling indenfor området. De vælges af generalforsamlingen blandt selskabets ordinære medlemmer. Valgperiode 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal og 2 i lige årstal. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden på dennes initiativ eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fører referat af sine møder. Referatet godkendes af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Repræsentanter i andre organisationer, fondsbestyrelser m.v.

Generalforsamlingen vælger blandt alle selskabets medlemmer repræsentanter til andre
organisation, fondsbestyrelser m.v. Genvalg er muligt. Repræsentant for selskabet er forpligtet til løbende at fremsende kopi af al korrespondance og referat af samtlige mødes til selskabets formand.

§ 8. Økonomi
Kontingentbetaling er frivillig.
Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til den 31. december, medmindre bestyrelsen beslutter andet.
Selskabets formue, testamentariske donationer, legater og gaver til selskabet, administreres af bestyrelsen i overenskomst med selskabets formål, justitsministeriets bekendtgørelser om anbringelse af midler og selskabets indsamlingstilladelse. Midlerne anbringes i ALS-fonden. Eventuelle overskydende indsamlede midler anbringes i ALS-fonden med henblik på uddeling efter selskabets formål det kommende år

§ 9. Revision
Selskabets regnskab revideres af en revisor blandt selskabets ordinære medlemmer. Revisoren, som ikke kan være medlem af bestyrelsen, vælges af generalforsamlingen. Valgperiode er 2 år. Revisoren kan genvælges.

§ 10. Lovændringer
Beslutning om ændring af selskabets love træffes alene af generalforsamlingen med
tilslutning af 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende eller repræsenterede
ordinære medlemmer. Ordinære medlemmer, kan for så vidt angår lovændringer, lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet ordinært medlem ved at give denne skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal utvetydigt specificere hvem, der har udstedt den, hvem der har fået fuldmagt til hvilke spørgsmål på hvilken generalforsamling og være behørigt dateret og underskrevet, samt ledsaget af udstedende medlems kvittering for betalt kontingent der pågældende år.

§ 11. Selskabets opløsning
Beslutning om selskabets opløsning kan alene træffes af generalforsamlingen med tilslutning af 2/3 dele af de på generalforsamlingen tilstedeværende eller repræsenterede ordinære medlemmer. Ordinære medlemmer, kan for så vidt angår spørgsmål om selskabets opløsning, lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet ordinært medlem ved at give denne skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal utvetydigt specificere hvem, der har udstedt den, hvem der har fået fuldmagt til hvilke spørgsmål på hvilken generalforsamling og være behørigt dateret og underskrevet, samt ledsaget af udstedende medlems kvittering for betalt kontingent der pågældende år. I tilfælde af selskabets opløsning anvendes dets midler til et af generalforsamlingens, efter bestyrelsens indstilling, vedtaget videnskabeligt formål i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf.

Vedtaget på stiftende Generalforsamling d. 25.november 1996
Revideret på Generalforsamling d. 15. marts 1999
Revideret på Generalforsamling d. 22. april 2010
Revideret på Generalforsamling d. 08. april 2019
Revideret på Generalforsamling d. 07. marts 2022
Revideret på Generalforsamling d. 29. marts 2023

Send os en besked

Vi svarer gerne på spørgsmål m.m. Send os en besked, hvorefter vi vender hurtigst muligt tilbage. 

OBS! Vi oplever pt. problemer med vores mailsystem. Vi arbejder på at løse det.